بررسی سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 708

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMED10_005

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1398

Abstract:

مقدمه: پرورش استعداد های کارآفرینی سر لوح دستورات کشورهای مختلف قرار گرفته است. امر کارآفرینی باعث رشد اقتصادی کشور ها به خصوص کشور های درحال توسعه می شود و حتی فرد با بررسی فرصت ها و مشکلات موجود میتواند باعث رشد و توسعه در مناطق غیر شهری و روستایی شود. با توجه به اهمیت کار آفرینی در حوزه بهداشت و درمان، این مطالعه با هدف بررسی سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان مدیریت و پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 انجام شده است. روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی است که بر روی 235 دانشجو در رشته های مدیریت و پرستاری-مامایی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای در قالب 50 سوال در 5 حیطه مرتبط با کارآفرینی طراحی شده بود که روائی آن با استفاده از نظر استادان صاحب نظر و پایائی آن طبق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ( برای حیطه های ریسک پذیری، استقلال طلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی، خلاقیت و کل پرسشنامه به ترتیب 0/81، 0/79، 0/82، 0/84، 0/78 و 0/80) تائید شده بود. نمره گذاری سوالات بر اساس طیف لیکرت از نمره 1 خیلی کم تا نمره 5 خیلی زیاد صورت انجام شد و داده های جمع آوری شده در نرم افزار آماری SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای اطمینان از نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره بالای 3 در تمام حیطه ها و میانگین و انحراف معیار کلی سطح روحیه کارآفرینی 0.57 ±3.7 که نشان دهنده روحیه بالای کارآفرینی در دانشجویان مورد مطالعه است. وجود رابطه معنی دار(P≤0.05) میان سطح روحیه کارآفرینی با رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی در دانشجویان و عدم وجود رابطه معنی دار(P≤0.05) میان سطح روحیه کارآفرینی و جنسیت در افراد.بحث: با توجه به یافته ها و امتیاز بالاتر از 3 در حیطه های مختلف کارآفرینی می توان گفت که اگر دانشجویان از ابتدای ورود به دانشگاه علاوه بر فراگیری علوم نظری و عملی، مهارت های کارآفرینی را هم فراگیرند، با حمایت های مالی، حقوقی و قانونی دولت خواهند توانست کسب و کاری را راه اندازی نموده و علاوه بر ایجاد بهره وری و رفاه، برای افراد دیگر نیز شغل ایجاد کنند

Keywords:

روحیه کارآفرینی , دانشجویان , مدیریت خدمات بهداشتی درمانی , پرستاری , دانشگاه علوم پزشکی ایران

Authors

احمد قشقایی

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

سحر السادات سعیدی شهری

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

علی نعمتی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

آیدین آرین خصال

هیات علمی رشته مدیریت و سیاست گزاری سلامت، دانشگله علوم پزشکی ایران، تهران، ایران