نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 980

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_036

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

مقاله حاضر با این فرض که بین گفتمانهای سیاسی مختلف و کنشهای خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نهادهای خیریه در ایران با چه آ سیبهایی روبه رو هستند و چگونه میتوان شاهد ارتقای کمی و کیفی آنها بود نظر به جداول و شاخصهای جهانی، ایران با توجه به گذشته باشکوه خود از جایگاه مناسبی در عرصه کنشهای خیرخواهانه در ا شکال و اق سام متفاوت آن برخوردار نیست. ازاینجهت در مقاله حا ضر کو شیده می شود ضعفها و آ سیبها برجسته شوند. اقتضای بحث این است که اولا0 مفاهیم همسو و مشترک در ادبیات بومی و جهانی ناظر بر نهادهای خیریه و همچنین تاریخچه ای از کنشهای خیرخواهانه در تاریخ ایران توضیح داده شود و دوم به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد پرداخته شود. به زعم مقاله حاضر نهادهای خیریه در طول تاریخ ایران به حسب گفتمانهای سیا سی مختلف در سه شکل متفاوت موقوفات، انجمنهای خیریه و سازمانهای مردم نهاد وجود داشته اند که البته رابطه این سه، عموم و خصوص مطلق هست.

Authors

ولی محمد احمدوند

دکترای علوم سیاسی

رضا خراسانی

هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی