تحلیل و طبقه بندی الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال مولد بادهای توفنده در شهرستان اردبیل

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0111

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

بادجزو منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر به شمار می آید و جایگزینی آن به جای سوختهای فسیلی همواره مطرح است. هدف از این تحقیق،شناسایی و طبقه بندی بادهای توفنده در شهرستان اردبیل با استفاده از تحلیل خوشه ای می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی – تحلیلیمی باشد. برای انجام مطالعه از دادههای روزانه و ساعتی سرعت باد در ایستگاه شهرستان اردبیل برای یک دوره آماری 20 ساله (2016-1997) استفاده شد. به منظور استخراج آمار روزهایی که سرعت باد 15 و بالای 15 متر بر ثانیه هستند آمار از طریق فیلتر کردن درمحیط اکسل محاسبه شد در بین داده ها 91 روز باد توفنده در طی دوره آماری در شهرستان اردبیل به وقوع پیوسته بود و پس ازاستخراج داده ها و ارزیابی صحت، داده ها را بر اساس فاصله اقلیدسی خوشه بندی کرده استفاده نموده ایم. نتایج این تحقیق نشان داد کهقراری گیری منطقه مورد مطالعه در جلوی فرود منطقه وزش چرخندگی افقی مثبت، واگرایی بالایی و همگرایی پاینی و منطقه pva یکیاز علل ناپایداری، اغتشاش و توربولانس در منطقه است و همچنین بیشترین عامل ایجاد بادهای با سرعت بالا مراکز فشار حرارتی سطحزمین هستند که با ایجاد اختلاف دمایی و جبهه زایی شرایط سینوپتیک را برای رخداد بادهای شدید امکان پذیر کرده اند.

Authors

شیرین نوری افسوران

کارشناس ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

برومند صلاحی

استاد گروه جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران