انعکاس عوامل فرازبانی در ترجمه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 922

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELSCONF07_052

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

ترجمه نوعی بازنویسی است که مترجم نقش اساسی در این فرآیند دارد. بدیهی است که جریان ترجمه بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از سوی مترجم امکانپذیر نیست و مترجم به عنوان نقش آفرین اصلی در فرآیند ترجمه، مداخلاتی در متن مقصد خواهد داشت. این مداخلات تحت تاثیر عواملی چون دین، فرهنگ، قدرت، ایدئولوژی حاکم بر مترجم و... انجام میشود که در اصطلاح به آنها عوامل فرازبانی گفته میشود. در مقالهی حاضر نگارندگان کوشیدهاند با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تعریف و برشماری مهمترین عوامل فرازبانی موثر بر عملکرد مترجم به تحلیل و ارزیابی تاثیر این عوامل بر ترجمه بپردازند. با بررسی عوامل مذکور و بیان تاثیر این عوامل بر عملکرد مترجم، نگارندگان به این نتیجه رسیدند که هر یک از این عوامل به گونهای با مترجم گره خوردهاند و نمیتوان آنان را از مترجم و ترجمه تفکیک ساخت؛ به همین سبب، دیگر نمیتوان ترجمه را تنها برگردان زبان مبدا به مقصد دانست بلکه هر ترجمه، در حکم تالیف است که در آن تمامی عوامل نامبرده به صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه نقش دارند.

Authors

مائده اکبرکرکاسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی افضلی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران