بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازه های کماته ایتی پالیوزوییک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 471

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-2_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

Abstract:

بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت به عنوان نخستین شواهد بارز از وجود گدازه ها و سیلهای کمعمق کماتهایتی در همتافت مشهد- ویرانی گزارش شدهاند. این همتافت که تاکنون به عنوان توالی افیولیتی منظور شده است، از نظر سنگشناسی شامل سیلهای ورلیتی- گابرویی و پیروکسنیتی، سیلها و دایکهای آمفیبول گابرویی و روانه های تفریق یافته کماتهایت بازالتی با بافتهای میکرواسپینیفکس است که در تناوب با لایه های رسوبی دگرگونشده پالیوزوییک بالایی قرار دارند. برای نخستین بار، بافتهای ناتعادلی اسپینیفکس و هاریسیت در این سیلهای کم عمق ورلیتی-گابرویی و سنگهای خروجی یافت و گزارش شدهاند. نرخ سردشدگی و گرادیان حرارتی در سنگهای خروجی اب ورسیرشدگی، گاززدایی و اختلاط ماگمایی در سنگهای نفوذی کم عمق از مهمترین عوامل ایجاد بافتهای ناتعادلی بودهاند. بررسیهای دما - فشارسنجی بر روی آمفیبول گابروهای این همتافت بیانگر فشار میانگین 2/4 کیلوبار و دمای میانگین 1222 درجه سانتیگراد برای تبلور آنهاست که با شواهد صحرایی، سنگ نگاری و شرایط تبلور اینگونه از ماگماها کاملا سازگار است.

Authors

محسن مباشری

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

حبیب اله قاسمی

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

بهنام رحیمی

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مجتبی رستمی حصوری

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران