دوفصلنامه در مسیر استنباط

دوفصلنامه در مسیر استنباط یک نشریه علمی است که توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه منتشر می شود.

زبان این مقالات فارسی است.