ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
5
بهمن

Third National Conference on Economics, Management and Accounting

Calendar

Help

Third National Conference on Economics, Management and Accounting روز شنبه، 5 بهمن، 1398 توسط موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Shirvan برگزار گردید.

CODE: EMCCONF03
Subjects Covered: Economics and Finance، Accounting ، Management
Holders: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا
City: Shirvan

محورهاي كنفرانس:

اقتصـاد

– توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

– اقتصاد كلان

– اقتصاد خرد

– اقتصاد سنجي

– كاربردهاي اقتصاد سنجي

– اقتصاد كاربردي

– مديريت اقتصاد

– اقتصاد بازرگاني

– اقتصاد عمومي و دولتي

– علوم اقتصادي

– برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

– نوآوري، كارآفريني و توسعه اقتصادي

– اقتصاد و تجارت الكترونيك

– اقتصاد انرژي

– اقتصاد محيط زيست

– برنامه ريزي اقتصادي

MBA – تبليغات و بازاريابي

– مديريت مهندسي مالي و تحليل اقتصادي

– اقتصاد تحريم

– مدلسازي اقتصادي

– تجارت بين الملل

– رويكردهاي نوين در اقتصاد جهاني

– اقتصاد ايران

– اقتصاد سلامت

– حقوق اقتصادي

– بانكداري

– توليد و مديريت مالي

– اقتصاد شهري

– نظام هاي اقتصادي

– رشد اقتصادي

– اقتصاد سنجي

– اقتصاد سرمايه گذاري

– اقتصاد گردشگري و توريسم

– كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي

– اقتصاد پول و بانكداري

– راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

– اقتصاد صنعتي و بازرگاني

– اقتصاد حمل و نقل

– اقتصاد نفت و گاز

– اقتصاد بين الملل و تجارت

– اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

– آموزش، تجارت و اقتصاد

– اخلاق تجارت و كسب و كار

– قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

– راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

– اقتصاد سلامت رفتاري

– اقتصاد شهري، روستايي و منطقه اي

– تجارت جهاني

– تجارت الكترونيك

– رشد و توسعه اقتصادي

– آمارشناسي تجارت / اقتصاد سنجي

– اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي

– اقتصاد در شرايط تحريم

– اقتصاد و مديريت ورزشي

– اقتصاد محيط زيست و تجارت

– اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي

– توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي

– ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي

– توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار

– توزيع درآمد و عدالت اقتصادي

– تئوري اقتصادي و مسائل سياسي

– بازارهاي مالي

– تئوري هاي سرمايه گذاري

– اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها

– مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي

– شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي

– فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و…)

– اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

– بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي

– كسب و كارهاي خانوادگي

– ارزش گذاري اقتصادي تالابها

– ارزش گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

– ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت

– ارزشگذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت

– بررسي خسارت هاي تغيير اقليم

– گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

– ماليات

– اقتصاد و بازاريابي گردشگري

– گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني

– اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار

– گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي

– سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار

و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

 

* حسـابداري

 

– تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

– اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت

– ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

– حسابداري تلفيقي

– حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي

– حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

– نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

– كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

– توليد و حسابداري مديريت

– يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

– استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

– روش هاي تأمين مالي در سازمانها

– لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

– نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

– مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

– نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

– ارزش افزوده و گزارشگري مالي

– اخلاق در حسابداري و حسابرسي

– مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

– كاربرد اينترنت در حسابداري

– سيستم هاي اطلاعات حسابداري

– حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده

– مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار

– حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي

– حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي

– ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

– حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان

– حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي

– حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد

– ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت

– هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

– برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

– محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات

– آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه

– حسابداري و نظام راهبري شركت ها

– حسابداري و ارزيابي عملكرد شركت ها

– نقش حسابداري در تحول اقتصادي

– چالش هاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران

– نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور

– حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

– حسابداري ارزشي

– حسابداري دولتي و پاسخگويي

– نظريه پردازي در حسابداري

– اخلاق حرفه اي در حسابداري

– حسابداري تلفيقي

– حسابداري سرمايه فكري

– حسابداري محيط زيست

– حسابداري و نظام راهبري شركت ها

– حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان

– حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

– حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي

– نظارت و ضفافيت در اطلاعات مالي، برنامه ريزي و كنترل در بخش عمومي

– استانداردهاي بين المللي حسابداري (IAS) و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS)

– نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه

– اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

– كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
– توليد و حسابداري مديريت

– نقش حسابداران در دوران پساتحريم

– آموزش حسابداري و تدوين منابع علمي

– حسابداري مديريت و نقش آن در توسعه پايدار

– كنترل هاي بخش عمومي و گذر از سيستم نقدي به تعهدي

– جايگاه بازارهاي مالي در توسعه پايدار و نقض حسابداري

– تحقيقات تجربي حسابداري و حسابرسي در بازارهاي مالي

– ارزش افزوده و گزارشگري مالي

– تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل ۴۴

– مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

– نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

– لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

– روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

– حسابداري اجتماعي

– اثربخشي گرايشات حسابداري

– يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

– لزوم به كار گيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان

– قوانين و استانداردها

– اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي

– مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي

– تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت

– استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

– روش هاي تامين مالي در سازمان ها و دانشگاه ها

– نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري

– كاربرد اينترنت در حسابداري

– نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي

– مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

– حسابرسي و چالش هاي پيش رو

– تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

– ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

– نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

– نقش حسابداري در تحول اقتصادي

– سيستم هاي اطلاعات حسابداري

و ساير موضوعات مرتبط با حسابداري

 

 

 

* امور بانكي

-بازيگران جديد (فين‌تك و (…

-ساختار درآمدي جديد بانك‌ها (مدل‌هاي كسب و كار جديد(

-بانكداري باز

-بانكداري ديجيتال

-بانكداري بدون شعبه

-بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي

-يكپارچه‌سازي كسب و كارهاي مختلف مالي

-تاثير فناوري بر كارايي بانك‌ها

-بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي ريز (Micro Payment)

-خدمات تجميع

-پرداخت ‌سازي (Payment Initiation)

-پرداخت ياري (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-كارت‌هاي اعتباري

-استقراض فرد به فرد

-تأمين مالي انبوه (Crowd Funding)

-پول‌هاي رمزي

-حساب ياري (Account Information Services)

-بلاك‌چين

-پرداخت‌هاي نزديك و پرداخت‌هاي همراه

-استانداردهاي پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاري (Tokenization)

-اينترنت اشياء

-واقعيت مجازي

-هوش مصنوعي

-فناوري نظارتي(RegTech)

-چارچوب‌هاي اقتصادي جديد  (PSD2 و…)

-استانداردهاي IFRS و XBRL

-مديريت ريسك

-سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور

-سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)

-چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات

-استانداردهاي امنيتي

-نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت

-سرويس‌هاي مديريت شده‌ي امنيت

-مديريت حوادث امنيتي در شبكه‌ي بانكي

-امنيت در پرداخت‌ در بستر‌هاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار

-كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي

-كلان داده‌ها

-داده‌كاوي و هوش تجاري (BI)

-بازاريابي از طريق كانال‌هاي همه‌كاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل هاي بانكداري الكترونيكي :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل هاي پرداخت الكترونيكي :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

– امنيت در بانكداري الكترونيكي :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And…

-مديريت بانكداري الكترونيكي :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش هاي قانوني و قضايي در بانكداري الكترونيكي

– چالش هاي قوانين حقوقي موجود و نيازهاي آتي

– امور قضايي در بانكداري الكترونيكي

– آموزش و فرهنگ سازي :

– راهكارهاي اطلاع رساني عمومي در مورد فناوري هاي جديد بانكي

– آموزش منابع انساني در بانكداري الكترونيكي

– تبليغات و بانكداري الكترونيكي

-بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي

– بانكداري اسلامي در كشورهاي غيراسلامي

– الگوي تأمين مالي، تجهيز منابع و خدمات بانك­ها

– نوآوري­ها در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

– شيوه ­هاي تعامل نظام بانكداري

– ساختار درآمدي جديد بانك‌ها (مدل‌هاي كسب و كار جديد)

– بانكداري باز

– بانكداري ديجيتال

– بانكداري بدون شعبه

-بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي

-يكپارچه‌سازي كسب و كارهاي مختلف مالي

-تاثير فناوري بر كارايي بانك‌ها

-بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك

-پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي ريز

-خدمات تجميع

-پرداخت ‌سازي

-پرداخت ياري

-پرداخت همراه

– كارت‌هاي اعتباري

-استقراض فرد به فرد

-تأمين مالي انبوه

-پول‌هاي رمزي

– حساب ياري

-بلاك‌چين

-پرداخت‌هاي نزديك و پرداخت‌هاي همراه

– استانداردهاي پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاري (Tokenization)

– اينترنت اشياء

-واقعيت مجازي

– هوش مصنوعي

– استانداردهاي IFRS و XBRL

-مديريت ريسك

-سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور

-سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)

-چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات

-استانداردهاي امنيتي

-نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت

– سرويس‌هاي مديريت شده‌ي امنيت

– مديريت حوادث امنيتي در شبكه‌ي بانكي

-امنيت در پرداخت‌ در بستر‌هاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار

-كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي

-كلان داده‌ها

-داده‌كاوي و هوش تجاري (BI)

-بازاريابي از طريق كانال‌هاي همه‌كاره( (Omni-Channel

و ساير موضوعات مرتبط با امور بانكي

محورهاي كلي بخش مديريت

– مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي

– مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني

-رهبري و رفتار سازماني

-مديريت توليد، فرايند و عمليات

-مديريت راهبردي

-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات

–  مديريت استراتژيك و رقابت

-مديريت منابع انساني

-مديريت مالي

– مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه

– مديريت بازار

– اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

– حاكميت سازماني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي

– مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري

– مديريت عمومي

-و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت

محورهاي كلي بخش حسابداري

– سيستم هاي اطلاعات حسابداري

-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

-توليد و حسابداري مديريت

-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

-روش هاي تأمين مالي در سازمانها

-لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

– نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

– كاربرد اينترنت در حسابداري

– مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

– تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل ۴۴

– تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه

– نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

– ارزش افزوده و گزارشگري مالي

– اخلاق در حسابداري و حسابرسي

-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري مرتبط با همايش

create: 13 November 2019 - view 3724

Status

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
25 January 2020
Deadline for submitting original articles:
24 January 2020

Holders

موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
Support