مقالات International Law Review، دوره 28، شماره 46