مقالات International Law Review، دوره 30، شماره 48