مقالات International Law Review، دوره 17، شماره 24