مقالات Studies of Future Studies and Policy Making، دوره 8، شماره 4