فصلنامه حکمرانی و توسعه

Governance and Development

نشریه «حکمرانی و توسعه» به منظور فراهم آوردن بستری برای ارائه مطالعات انجام‌ شده در زمینه مدیریت از ۱۴۰۰ به صورت هر سه ماه یکبار منتشر می‌شود. مقالات ارسالی به فصلنامه باید مطالعات اصلی و پژوهشی باشند و در سایر نشریات منتشر نشده باشند. مقالات فصلنامه حکمرانی و توسعه با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و بر اساس تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده، منتشر می‌شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)