خلاصه فعالیتهای علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 594
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 616
رتبه علمی در کل کشور: 368
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 26
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

گزینش بهترین ارقام داخلی و خارجی چغندرقند جهت کشت در شمال استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل نوشته ولی اله یوسف آبادی و پرویز فصاحتبررسی بیماری زایی جدایه هایRhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کدوئیان در ایران نوشته سیدباقر محمودیبررسی حساسیت گیاهان مختلف نسبت به جدایه های Rhizoctonia solani در استان کرمان نوشته سید باقر محمودیواسنجی مدل HYDRUS-۲D و شبیه سازی الگوی رطوبتی خاک در آبیاری نواری تیپ کشت نشائی چغندرقند با و بدون مالچ نوشته ولی الله یوسف آبادیبرآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی برخی از ویژگی های کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) از طریق تجزیه لاین× تستر نوشته داریوش طالقانی و اباذر رجبی و علی صارمی رادارزیابی کارآیی علف کش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند (Beta vulgaris L.) و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها نوشته ولی اله یوسف آبادیتاثیر شوری بر تغییرات و نحوه ی توارث صفات کمی و کیفی در چغندرقند نوشته اباذر رجبی و بابک بابائی و فاطمه باباتجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند نوشته پرویز فصاحت و رحیم محمدیانارزیابی عوامل محدودکننده ی عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA نوشته سعید صادق زاده حمایتیمطالعه تاثیر برهمکنش ژنوتیپ- محیط بر عملکرد قند هیبریدهای چغندرقند (Beta vulgaris L.) نوشته سعید صادق زاده حمایتی و علی صارمی راد و رحیم محمدیانمطالعه پراکنش جمعیت علف های هرز مزرعه تحقیقاتی چغندرقند طی فصل رشد نوشته محمد عبدالهیان نوقابی و ولی اله یوسف آبادیارزش تغذیه ای خوراک کامل سیلو شده بر پایه چغندر و ذرت علوفه ای در تغذیه گوسفندان شال نوشته مهدی صادقی شعاعبررسی موانع توسعه کشاورزی در روستاها نوشته جواد جدی دلشادبررسی مقایسه ای سیستم حسابداری ناب و سنتی نوشته جواد جدی دلشادتنوع ژنتیکی در قدرت بذر سینگل کراس ها و هیبریدهای تاپ کراس چغندرقند نوشته محمدرضا میرزاییبررسی تاثیر پوشش فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) حاوی اسانس پوست گردو و پوست لیمو بر ماندگاری قارچ خوراکی نوشته Sepideh Bahrami و Mohamad Abdolahian-NoghabiPresence of Multiple cry Genes in Bacillus thuringiensis Isolated from Dead Cotton Bollworm Heliothis armigera نوشته F. RouzbehDevelopment of an SNP Marker for Sugar Beet Resistance/Susceptible Genotyping to Root-Knot Nematode نوشته S. B. MahmoudiIdentification of Sugar Beet Flowering Genes Based on Arabidopsis Homologous Genes نوشته S. B. Mahmoudiبررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند نوشته ثریا قاسمی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

گزارش نهایی هاروی - ای - بروبیکر (1342)طرح بررسی توسعه نیشکر (1348)پیشرفت طرح توسعه کشت چغندر و عملیات انجام شده و وضع چغندرکاری کشور (1346)گزارش مسافرت ‮‭14‬ روز به آلمان و یونان از ‮‭67/6/21‬ لغایت ‮‭67/7/3‬ (1367)گزارش شرکت در هشتمین اصلاح نباتات واگنینگن هلند (1357)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ (1367)زراعت چغندرقند (1363)اثر مصرف کود سرک درکمیت و کیفیت بذر چغندرقند (1364)کلونه کردن ژن در قارچها و گیاهان (1368)بررسی امکان کشت و توسعه چغندرقند در استان سیستان و بلوچستان (1365)گزارش پژوهشی بخش بررسیهای به نژادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1373)گزارش نهایی بررسی اثرات منابع ومقادیر کودهای ازته برروی عارضه زردی چغندرقند (1374)قطعنامه گردهم آیی مشترک کارشناسان موسسه تحقیقات چغندرقند و مسیولین کشاورزی کارخانجات قند کشور ‮‭29‬ لغایت ‮‭31‬ تیرماه ‮‭1364‬ ()گزارش شرکت در سیزدهمین کنگره یوکارپیا‭XIIIth Eucarpia congres Reproductive Bioloogy and plant breeding‬ششم تا پانزدهم ژوییه ‮‭1992‬ شهر آنژه فرانسه (1371)نتایج سه ساله طرح روند رشد چغندرقند مغان سالهای ‮‭1368 - 69 - 70‬ (1372)گزارش پژوهشی بخش به نژادی سال ‮‭1370‬ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ()گزارش نهایی طرح بررسی فیزیولوژیکی رگه های نتاج ( لاین ها ) متحمل به شوری چغندرقند (1375)گزارش نهایی طرح بررسی انشعاب ریشه چغندرقند از نظر ژنتیکی و محیطی و رابطه آن با عملکرد و عیار قند (1375)گزارش نهایی طرح تعیین فاکتورقلیایی و رابطه آن بادرصد استحصال شکر (1376)گزارش نهایی طرح بررسی اصلاح مقاومت به خشکی ارقام چغندرقند از طریق غربال لاینها (1377)گزارش نهایی بررسی اثر زیرشکنی بر روی توسعه ریشه و تغییرات کمی و کیفی محصول چغندرقند (1377)خلاصه اقدامات انجام شده و برنامه های جاری بنگاه اصلاح وتهیه بذر چغندر قند (1357)گزارش نهایی وضعیت و چگونگی بروز پدیده بولتینگ و اثرات آن در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (1378)گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش تحقیقات بهزراعی موسسه تحقیقات چغندرقند ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1375‬ بخش بهنژادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1376)گزارش نهایی بررسی اصلاح مقاومت به خشکی ارقام چغندرقند از طریق غربال لاینها (1378)گزارش نهایی تعیین تناوب مناسب چغندر قند وباقیمانده مواد غذایی محصولات مختلف (1378)گزارش نهایی بررسی و مقایسه منابع مختلف ترکیبات روی ،آهن و بر در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند ()گزارش نهایی مقایسه کیفی دو روش نگهداری نمونه های خمیر چغندرقند در شرایط انجماد خشک و مرطوب (1380)گزارش نهایی طرح تهیه ارقام تریپلویید (جهت کشت بهاره و پاییزه) با استفاده از روش آزمایشگاهی (1381)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: