فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک

Journal Of Electronic journalism

فصلنامه علمی – تخصصی روزنامه نگاری الکترونیک آماده دریافت و انتشار مقاله های تخصص پژوهشگران و متخصصین محترم علوم ارتباطات و مطالعات رسانه است.

این نشریه در حوزه های علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، تکنولوژی اطلاعات و ... مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)