آقای دکتر امید شکری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (499096)

28
139
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers