آقای دکتر Taher Roshandel Arbatani

Dr. Taher Roshandel Arbatani

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312860)

8
87
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers