مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases

مجله علمی-پژوهشی (JoMMID) آمادگی خود را برای دریافت مقالات اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان اعلام می دارد. نشریه JoMMID یکی از مجلات منتشر شده توسط انستیتو پاستور ایران می باشد و در فهرست مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید کمیسیون نشریات پزشکی کشور قرار دارد. این مجله در پایگاه های اطلاعاتی زیر  ایندکس شده است

·DOAJ, ISC, Copernicus, SID, Free Medical Journals, Directory of Research Journals Indexing, German Union Catalogue of Serials, EZB, Eurasian Scientific Journal Index, Magiran, CiteFactor, Google Scholar

زمینه های پژوهشی نشریه عبارتند از:

 ۱- بیماریهای عفونی و بهداشت عمومی ۲-  بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید ۳- تشخیص آزمایشگاهی عفونت های انسانی و حیوانی ۴- پروتکل های درمانی با آنتی بیوتیکها و  مقاومت دارویی ۵- اپیدمیولوژی مولکولی عوامل بیماری زا ۶-  واکنش متقابل میزبان-پاتوژن و عوامل حساسیت میزبان  ۷- پاسخ های ایمنی، نقص سیستم ایمنی و واکسن های کاندید ۸- پاتوژنز میکروبی ۹-  بیماری های ناقل زاد.

 بررسی و اصلاح گرامر و ساختار مقاله توسط کادر تحریریه نشریه به صورت رایگان انجام میشود.

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases "JoMMID" is an official scientific quarterly publication of Pasteur Institute of Iran.
JoMMID accepts original articles, review articles, short communications reporting clinical and basic research studies, case studies and clinical trials of significant scientific and ethical standards in the following areas:Infectious diseases and public health
Emerging and reemerging infectious diseases
Laboratory diagnosis of human and animal infections
Antimicrobial resistance and treatment protocols
Molecular epidemiology of pathogenic agents.
Host-pathogen interactions and susceptibility factors
Immune responses, deficiencies and vaccine candidates
Microbial pathogenesis
Vector-borne Diseases