کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1292

کل صفحات

18472

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

1203

کل دریافت مقالات

61561

کل نمایش مقالات

2825875

متوسط استناد مقاله

93.11

کل نویسندگان

3002

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 29 مرداد 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1386مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 369
تعداد کل مقالات: 162
تعداد کل صفحات: 2213
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 558922
تعداد دریافت مقاله: 11224
تعداد ارجاعات: 264
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 20 مرداد 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1388مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 365
تعداد کل مقالات: 160
تعداد کل صفحات: 2116
تعداد مقاله کامل: 160
تعداد نمایش مقالات: 413723
تعداد دریافت مقاله: 9687
تعداد ارجاعات: 197
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 14 دی 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت پروژه ایران تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 305
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 1851
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 139676
تعداد دریافت مقاله: 415
تعداد ارجاعات: 48
مقالات برتر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 15 آبان 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 19 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 218
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 1272
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 69275
تعداد دریافت مقاله: 1515
تعداد ارجاعات: 6

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1483
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 94194
تعداد دریافت مقاله: 2562
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 8 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 159
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 923
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 49068
تعداد دریافت مقاله: 1156
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 5 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 162
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 949
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 53854
تعداد دریافت مقاله: 1090
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

روز برگزاری: 15 تیر 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 154
تعداد کل مقالات: 59
تعداد کل صفحات: 1060
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 45148
تعداد دریافت مقاله: 881
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 766
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 15109
تعداد دریافت مقاله: 241
تعداد ارجاعات: 1