مطالعات امنیت اقتصادی

Economic security studies

نشریه «مطالعات امنیت اقتصادی» در راستای دستیابی به اهداف زیر از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آورد مقالات علمی - پژوهشی خود را با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:
- ارتقای دانش میان رشته ای امنیت اقتصادی در جامعه علمی کشور؛
- فراهم آوردن زمینه تعامل و تقابل دیدگاه ها در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی؛
- توسعه پژوهش های کاربردی در خصوص مسایل امنیت اقتصادی ایران.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات