پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی

Documentary and Archival Studies Research

پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، دو فصلنامه ای است که با کسب مجوز مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵  به شماره ۸۶۳۶۵  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت و به  نام  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. پیش از این، بر اساس مصوبات سازمانی ، چهار شماره از پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی به صورت چاپ کاغذی منتشر شده است.

   اهداف:

       معرفی و انتشار اسناد آستان قدس با اولویت تاریخ اداری، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آستان قدس ، مشهد و خراسان در اعصارگذشته با تاکید بر اسناد موجود

     معرفی سایر اسناد مرتبط در سایر مراکز

      توسعه و تدوین مطالعات و تجربیات در حوزه آرشیوداری و بایگانی ها

      توسعه و تدوین در حوزه تاریخ شفاهی با استناد به مصاحبه های انجام شده در حوزه تاریخ مشهد، آستان قدس و خراسان

     تدوین وقایع تاریخی ایران در حوزه های مختلف با تکیه بر اسناد

   جامعه هدف:

      مراکز اداری و پژوهشی آستان قدس رضوی

     محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ خراسان، مشهد و آستان قدس وسایر

      مراکز اسنادی و آرشیو داران داخلی و خارجی