مقالات Quaternary Journal of Iran، دوره 6، شماره 4