آقای دکتر Ghasem Azizi

Dr. Ghasem Azizi

استاد- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177270)

15
100
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers