آقای دکتر KhodaRahm Bazi

Dr. KhodaRahm Bazi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10148)

48
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers