آقای دکتر Majid Naeimavi

Dr. Majid Naeimavi

دکتری روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (102431)

14
6
1
7
3
5
3
3
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/03/jls.htm2015 Vol. 5 (S3), pp. 411-417/Naeimavi et al.
 •  European Online Journal of Natural and Social Sciences; Vol 4, No 4 (2015)
 •  International Journal of Review in Life Sciences, 6(1), 12-18. Retrieved from https://www.scienztech.org/index.php/ijrls/article/view/1049

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر اهواز (1394)

Books

 • کتاب تاثیر ابزار چندرسانه‌ای( کورل) بر« میزان پیشرفت تحصیلی و یادداری مطالب» (جالیز) - 1397 - Persian
 • کتاب حمایت از کودکان در برابر قلدری و پیامدهای آن (جالیز) - 1397 - Persian
 • کتاب درآمدی به نظریه‌های جامعه شناختی و روان شناختی رشد: «قابل استفاده برای داوطلبین آزمون ارشد و دکتری» به انضمام سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های رشد سال‌های ۱۳۹۷- ۱۳۸۴ (رازنهان) - 1397 - Persian
 • کتاب ذهن‌آگاهی و پذیرش برای اضطراب اجتماعی و کمرویی« با استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد » (جالیز) - 1397 - Persian
 • کتاب کودک آزاری و غفلت (جالیز) - 1397 - Persian
 • کتاب مجموعه ابزارها و مقیاس‌های قلدری/ قربانی، تماشاچی و تجربیات ارتکاب قلدری (جالیز) - 1397 - Persian
 • کتاب وندالیسم (خرابکاری) (دار قهوه) - 1397 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو Farhangian University(1399-تاکنون )
 • استاد مدعو پیام نور شادگان(1396-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس تعاون و امور رفاهی اموزش و پرورش شادگان (1398-1401)
 • ارزیاب تخصصی مصاحبه کننده (1397-1402)
 • سابقه تدریس در فرهنگی، آموزش و پرورش (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1396-تاکنون)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه فرهنگیان (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (1402)
 • معلم پژوهنده (1401)
 • معلم نمونه (1399)

Workshops

 • کارگاه کودک - دانشگاه هرمزگان (1401)
 • کارگاه آسیب های اجتماعی - آموزش و پرورش (1401)
 • خانواده سالم - شهید چمران اهواز (1398)