آقای دکتر Mahmood Faghfour Maghrebi

Dr. Mahmood Faghfour Maghrebi

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176175)

99
32
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers