آقای دکتر Amin Alizadeh

Dr. Amin Alizadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240314)

83
147
12
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs