آقای Kazem Esmaeili

Kazem Esmaeili

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180412)

102
114
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers