آقای دکتر Mojtaba Saneie

Dr. Mojtaba Saneie

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (212879)

214
86
43
1
70

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ارشد انجمن هیدرولیک ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs