آقای دکتر Yusef Hasanzadeh

Dr. Yusef Hasanzadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177455)

148
59
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers