آقای دکتر Ahmad Fahimi Far

Dr. Ahmad Fahimi Far

استاد دانشکده‌ی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176239)

104
20
1
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers