شادروان آقای دکتر Kambiz Badie

Dr. Kambiz Badie

استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176406)

31
21
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers