آقای دکتر Ali Shokuhfar

Dr. Ali Shokuhfar

Professor of Materials Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176418)

112
27
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers