آقای Mir Mahdi Seyed Esfahani

Mir Mahdi Seyed Esfahani

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176460)

29
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers