آقای دکتر Hamed Fazlollahtabar

Dr. Hamed Fazlollahtabar

دانشیار مهندسی صنایع

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81233)

39
19
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان مازندران (1396)