آقای دکتر Mehrdad Mohri

Dr. Mehrdad Mohri

Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177012)

11
29
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers