آقای دکتر Omid Dezhdar

Dr. Omid Dezhdar

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178423)

48
31
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers