آقای Hooman Bahmanpour

Hooman Bahmanpour

رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178700)

88
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers