آقای دکتر Seyyed Molhammad Reza Taghavi

Dr. Seyyed Molhammad Reza Taghavi

استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179705)

6
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers