آقای دکتر Farhad Khormaei

Dr. Farhad Khormaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475873)

33
71
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers