دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

Bi-Quarterly Journal of Islamic Studies on Social Injuries

دو فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی با صاحب امتیازی دانشگاه شاهد به مدیر مسئولی دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر محسن فرمهینی فراهانی منتشر می شود.

هدف نشریه، انعکاس یافته های پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام با تاکید بر آسیب های اجتماعی اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و فضای مجازی است.

از پژوهشگران حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان فعال در زمینه های فوق دعوت می شود دستاوردهای پژوهشی خود را به این دوفصلنامه ارسال فرمایند.


محور موضوعی مقالات:

چیستی، نشانه شناسی، مفهوم شناسی و سنخ شناسی آسیب های اجتماعی از نگاه اسلام؛
زمینه ها، علل و عوامل موثر در شکل گیری و گسترش آسیب های اجتماعی از منظر اسلام؛
ارائه الگوهای کاربردی و موثر برای مواجهه با آسیب های اجتماعی از منظر اسلام؛
روش شناسی اسلامی مواجهه با آسیب های اجتماعی؛
آسیب شناسی اقدامات انجام شده در حوزه هر یک از آسیب های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و فضای مجازی؛
بررسی و نقد تطبیقی اسلام و غرب در مواجهه با آسیب های اجتماعی (شناسایی، درمان و ...)؛
بررسی اندیشه های اجتماعی متفکران اسلامی در خصوص آسیب های اجتماعی؛
احصاء و تبیین انواع سناریوهای مواجهه با آسیب های اجتماعی( با تاکید بر آسیب های اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و فضای مجازی).


در این نشریه، مقالاتی در فرایند داوری و انتشار قرار می گیرد که آسیب های اجتماعی را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار داده باشند.