خانم دکتر Khadijeh Bozerjemari

Dr. Khadijeh Bozerjemari

دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180720)

24
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers