آقای دکتر Seyedhasan Motielangrodi

Dr. Seyedhasan Motielangrodi

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176840)

13
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers