آقای دکتر Jafar Javan

Dr. Jafar Javan

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180721)

34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers