آقای دکتر Hosein Gholami

Dr. Hosein Gholami

استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182104)

7
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers