آقای دکتر Seyed Yaghoub Mousavi

Dr. Seyed Yaghoub Mousavi

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182430)

17
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers