آقای دکتر Meeghat habibian

Dr. Meeghat habibian

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410472)

61
16
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers