خانم دکتر Mitra Amini

Dr. Mitra Amini

استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182767)

12
44
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers