خانم دکتر Fathiyeh Fattahizadeh

Dr. Fathiyeh Fattahizadeh

استاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183343)

10
102
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers