فصلنامه رهیافت

RAHYAFT

همزمان با آغاز سدة پانزدهم خورشیدی، ایران وارد عصری جدید می‌شود که راهبری آن با علم و انرژی محرکة آن خِرد و اندیشه‌ورزی است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌هایی، مجموعه مقالاتی متمرکز در حوزه‌های مورد نیاز پیشرفت دانشی کشور را گردآوری و منتشر کند.

در این ویژه‌نامه هدف تبیین و تدقیق مفهوم مرجعیت علمی و راهکارهای حصول به آن در فضای علمی کشور است و تلاش می­کند چهارچوب مناسبی را برای ادراک مفهوم مرجعیت در زمینه­های علمی، تأثیر آن بر رشد و پیشرفت علم در جامعه و ارتقای سطح توسعه‌یافتگی جامعه تبیین کند. به همین دلیل زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

1.     مفهوم مرجع و مرجعیت علمی، ویژگی­ها، بایسته­ها، نمادها و نمودهای ملی و بین المللی آن؛

2.     مرجعیت فردی، مرجعیت نهادی و مرجعیت موضوعی در علم؛

3.     پیشینه و تناظر مفهومی مرجعیت دینی و مرجعیت علمی در ایران؛

4.     نسبت پیشرفت کشور (اقتدارملی، رفاه عمومی، ثروت آفرینی، امنیت عمومی) با مرجعیت علمی؛

5.     تشابه و تمایز وجوه مرجعیت علمی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه (طبیعی)، علوم پزشکی، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم مهندسی و فناوری، فرهنگ، هنر و معماری؛

6.     تشابه و تمایز وجوه مرجعیت علمی در زمینه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری؛

7.     ارکان جهت‌ساز مرجعیت علمی: نظام حکمرانی، اولویت‌گذاری و شبکه‌سازی؛

8.     نقش پیشران‌های تحول‌ساز در تحقق مرجعیت علمی؛

9.     مرجعیت علمی و نسبت آن با ارتباطات علمی بین­المللی؛

10.  چگونگی نقش‌آفرینی نظام‌های پشتیبان (اعم بر نظام‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی، تأمین مالی، پایش و ارزیابی، ...) در تحقق مرجعیت علمی.

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمرو فصلنامه» دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

شایان ذکر است حمایت از دست‌نوشته‌های منتخب در قالب مقاله‌های برگزیده کنفرانس مرجعیت علمی به آدرس وبگاه: www.nrisp.ac.ir/marjaeiat فراهم گردیده است.

نشریه علمی رهیافت به شکل فصلنامه و با تاکید بر چرخه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری و مشتمل بر کلان­ حوزه­ های زیر منتشر می‌شود:

الف. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های علمی در ایران؛

ب. طراحی و تحلیل نظام پشتیبانی علم و فناوری در ایران؛

ج. طراحی و تحلیل نظام سنجش، نظارت، ارزیابی در آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های علمی در ایران؛

د. آینده‌اندیشی و آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های علمی در ایران.