آقای دکتر Abdolrahim Navehebrahim

Dr. Abdolrahim Navehebrahim

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177728)

23
94
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers